TS Online Mobile: Hướng dẫn nhiệm vụ lấy Skill Tâm và tất cả Skill khác

Bạn chưa biết về các vị trí Nhiệm vụ (Quest) học Skill Tâm, Triệu Gọi, Mix Đồ, Cưỡi Ngựa, Bỏ – Giải Độc và rất  nhiều skill khác trong TS Online Mobile?

Các Quest Skill Triệu Gọi trong TS Online Mobile

Hệ Thủy

 • Tên Q: Cô gái trẻ bị thương
 • Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 30.
 • Địa điểm: Thanh Châu, Bắc Hải Thành.
 • Vật phẩm có được: Triệu gọi hệ thủy
 • Nhiệm vụ tiếp theo: Rượu tiên của Đinh Cát
 • Nội dung nhiệm vụ:
  • Tại cửa thành Bắc Hải ta đối thoại với sĩ binh bên phải.
  • Đi đến động Đông Tương Ngộ, Kinh Châu, trong động ta gặp Thiếu nữ, đối thoại với cô ta, vào chiến đấu.
  • Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
 • Code NPC: mapID 11569

TS Online Mobile: Hướng dẫn nhiệm vụ lấy Skill Tâm và tất cả Skill khác 1

Hệ Hỏa

 • Tên Q: Hỏa xà tinh làm loạn
 • Điều kiện nhiệm vụ: lv. 30.
 • Địa điểm: Dương Châu, Hội Mao Thành.
 • Vật phẩm có được: học được thuật triệu gọi hệ hỏa.
 • Nhiệm vụ tiếp theo: Cẩm Hộp của Ngô Quốc Thái
 • Quá Trình nv:
  • 1.Đến Dương Châu Hội Mao Thành tại cửa thành đối thoại với Thân Vệ Đội Trưởng, đồng ý giúp đỡ.
  • 2.Đến Sơn Động Dư Khang, trong động đối thoại với Liệt Hỏa Xà, vào chiến đấu. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ Địa

 • Tên Q: Trận động đất
 • Điều kiện nhiệm vụ: lv 30.
 • Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành.
 • Vật phẩm có được: Triệu gọi hệ địa.
 • Nhiệm vụ tiếp theo: Tượng đá nhỏ bên hồ
 • Nội dung nhiệm vụ:
  • Đến Hạ Phỉ Thành đối thoại với Cao Đại Ma, đồng ý giúp đỡ.
  • Đến Hạ Phỉ Thổ Sơn Mê Cung, trong động ta thấy có một nham thạch, bấm vào ấy thì lập tức vào chiến đấu với Quái Nham đang bị giam giữ.
  • Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

[AdSense-A]

Hệ Phong

 • Tên Q: Nghi thức thần bí
 • Điều kiện nhiệm vụ: lv 30.
 • Địa điểm: Liêu Đông, Bộ Lạc Ô Hằng.Vật phẩm có được: Triệu gọi hệ phong.
 • Nhiệm vụ tiếp theo: Huyền thoại về binh lính phòng vệ vùng tuyết
 • Nội dung nhiệm vụ:
  • Ta đến Bộ Lạc Ô Hằng đối thoại với sĩ binh Ô Hằng.
  • Sau đó theo hướng bên phải Trường Sơn Động- U Châu , trong động ta gặp và đối thoại với Tiểu Qủy, vào chiến đấu với Người Phong Ma.
  • Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ

Quest cho Thuật Mix Đồ

Thuật Luyện Đơn

 • Tên nhiệm vụ: Từ Vô Sơn
 • Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thông qua Giản Ung
 • Địa điểm: Từ Vô Sơn – U Châu
 • Vật phẩm nhận được: thuật Luyện đơn
 • Nhiệm vụ tiếp theo: Khổ tu của thuật
 • Nội dung nhiệm vụ:
 • Tìm Nhập Môn Lục (Nhà buôn tạp hóa – Trác Quận (12001)), đến ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Từ Vô Sơn (12404), đối thoại với Tiên Từ Vô Sơn, chọn “Có” thì hoàn thành nhiệm vụ.

TS Online Mobile: Hướng dẫn nhiệm vụ lấy Skill Tâm và tất cả Skill khác 2

Thuật Dung Thọ

 • Tên Q: Khổ tu của thuật
 • Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Từ Vô Sơn học thuật luyện đơn cấp 10.
 • Địa điểm:Lang Tà Sơn.
 • Vật phẩm có được: học được thuật dung Thọ
 • Nhiệm vụ tiếp theo: Chiêu lạm nhân tài
 • Nội dung nhiệm vụ:
  • Đến Lang Tà Sơn trong ngôi nhà nhỏ (11424) đối thoại với Đinh Cát, đồng ý đưa cho ông ta 100 Sa Sâm Phấn (tu hành cấp 5 trở lên sẽ được) hoàn thành nhiệm vụ.

Thuật Chế Tạo

 • Tên Q: Chiêu lạm nhân tài
 • Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Khổ tu của thuật và học được thuật dung thọ cấp 10.
 • Địa điểm: Kiến Nghiệp Thành.
 • Vật phẩm có được: học được thuật chế tạo.
 • Nhiệm vụ tiếp theo: Sự nhìn đời của Tào Bí
 • Nội dung nhiệm vụ:
  • Đến con đường lớn Kiến Nghiệp tại ngôi nhà Trương Chiêu (18102) đối thoại với Trương Chiêu, đồng ý giúp Tôn Sách chiêu mộ nhân tài.
  • Đến Thôn Linh La (18136) đối thoại và trả lời câu hỏi của Cố Dung: Tôn Khang, Khen Quan giao uy , Trần Võ, Tưởng Khâm, Trình Phổ.
  • Đến Kinh Huyện (18186) đối thoại với Bộ Mã trả lời câu hỏi của ông ta: Khúc có lộn ,Châu lang cố, Trùng Mưu, Tuyên Thành, roi sắt, Trương Nhung.
  • Đến Kiến An (18181) đối thoại với Tiết Chung trả lời các câu hỏi: Phan Năng, đoản kích, đồng linh,châu khánh Tướng Quân, Phan Dương hồ.
  • Đến Bộ Lạc Thượng Hiểu (18184) đối thoại với Trình Bỉnh trả lời câu hỏi: Chu Thái, Đại Đô Đốc, Quan Trạch, Lăng Thống, Châu Du.
  • Trở về Kiến Nghiệp (18102) đối thoại với Trương Chiêu hoàn thành nhiệm vụ.

Thuật Tinh Luyện

 • Tên Q: Sự nhìn đời của Tào Bí
 • Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Chiêu lạm nhân tài và học được thuật chế tạo cấp 5.
 • Địa điểm: kĩ năng tâm, Diệp Thành.
 • Vật phẩm có được: học được thuật tinh luyện
 • Nội dung nhiệm vụ:
  • Đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài (12107) đối thoại với Quách Nữ Vương, đồng ý giúp đỡ.
  • Đến quảng trường Diệp Thành (12064) đối thoại với Đặng Triển.
  • Trở về (12107) đối thoại tiếp với Quách Nữ Vương, giúp tìm Vi thiết viên, Bạch thiết viên, Mềm thiết viên mỗi thứ một cái.
  • Tìm xong giao cho Quách Nữ Vương.
  • Đến phòng của Tào Phi (12106) đối thoại với anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng hợp Q học Skill Bỏ Độc và Giải Độc trong TS Online Mobile

Skill Bỏ Độc

 • Tên Q: Hỏa Đức Tinh Quân
 • Điều kiện nhiệm vụ: không
 • Địa điểm: Kĩ năng tâm, Thôn Dinh Xuyên.
 • Vật phẩm có được:
 • + Chọn theo I: học được thuật bỏ độc;
 • + Chọn theo II được Giày thanh hổ (phòng + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 40).
 • Nội dung nhiệm vụ:
  • Đến quán trà Dinh Xuyên ta gặp Cô Dệt Vải, đồng ý giúp đỡ, cô ta gia nhập đội ngũ.
  • Đến Thành Từ Châu đối thoại với Bà Lão Thẩm, bà ta sẽ biến thành Hỏa Đức Tinh Quân, đồng ý giúp đỡ.
  • Đến Thôn Tiểu Phí đối thoại với Ma Xiêu, có 2 trường hợp lựa chọn:
  • I – Chọ giúp đỡ Ma Xiêu, lúc này Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện, đối thoại xong vào chiến đấu với Hỏa Đức Tinh Quân, Ác Ma Ba Đậu Yêu. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  • II – Chọn không giúp đỡ thì hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ.

TS Online Mobile: Hướng dẫn nhiệm vụ lấy Skill Tâm và tất cả Skill khác 3

Skill Giải Độc

 

 • Tên Q: Hoa Đà giải độc
 • Điều kiện nhiệm vụ: không có.
 • Địa điểm: Dương Châu, Rừng An Lạc, Kĩ năng tâm.
 • Vật phẩm có được: học được Thuật Giải Độc.
 • Quá Trình nv:
  • 1.Đến Dương Châu Rừng An Lạc, đối thoại với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ.
  • Tìm 3 cái hoạn thảo (Đấu Hạm Sĩ – Phan Dương Trại) đưa cho Thượng Hiểu căn nhà gỗ thợ mộc Hứa.
  • 2.Trở về đối thoại tiếp với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ tiếp.
  • Tìm 4 cái túy liễu chi (Hắc Giáp Sĩ – Trại Dư Trương) đem đến cho Tiểu Mẫn tại Lương Đình chân núi Kinh Huyện.
  • 3.Trở về đối thoại tiếp với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ tiếp.
  • Tìm 5 cái lá cây tắc (lúc đánh nhau với Thủ Kích Binh tại Tây Trại), đem đến cho Từ Lão Đầu tại ngôi nhà nghèo tại Kiến An.
  • 4.Xong ta trở về tìm Hoa Đà thì hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là toàn bộ về  vị trí Nhiệm vụ (Quest) học Skill Tâm, Triệu Gọi, Mix Đồ, Cưỡi Ngựa, Bỏ – Giải Độc cùng nhiều skill khác trong TS Online Mobile mà các Tân thủ cần cập nhật ngay. Chúc may mắn!

Nguồn bài tham khảo: Lag.vn